PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

about us

PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS
Bendroji dalis

 1. 1. SUTARTIES OBJEKTAS
  1.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo pateiktą ir su Pardavėju suderintą užsakymą pristatyti ir parduoti prekes bei perduoti jas Pirkėjui nuosavybės teise. Pirkėjas įsipareigoja priimti perduodamas prekes ir už tai sumokėti šalių sulygtą kainą.
  1.2. Pirkėjo pateiktas ir su Pardavėju suderintas užsakymas įforminamas sudarant šią sutartį. Pirkėjo užsakomos prekės (prekių asortimentas (modelis, spalva, išmatavimai, komplektiškumas ir kt.), prekių kiekis), toliau vadinamos „prekėmis“, nurodomos sutarties Specialiojoje dalyje.
  1.3. Pirkėjas, sudarydamas šią sutartį, patvirtina, kad sudaro sutartį, kuri nesusijusi su asmens verslu, prekyba, amatu ar profesija. Pirkėjas prekes perka tik savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

 2. 2. KAINA IR ATSISKAITYMO SĄLYGOS
  2.1. Visų Pardavėjo pagal šią sutartį parduodamų prekių kaina nurodyta sutarties Specialiojoje dalyje. Ši kaina galioja visoms Specialiojoje dalyje nurodytoms prekėms tik perkant jas visas kartu.
  2.2. Pirkėjas šios sutarties 2.1. punkte nurodytą pinigų sumą Pardavėjui įsipareigoja sumokėti tokia tvarka:
  2.2.1. prekių kainos dalį, lygią 40% (keturiasdešimčiai procentų) visos šios sutarties Specialiojoje dalyje nurodytos prekių kainos su pridėtinės vertės mokesčiu, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti avansu, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo šios sutarties sudarymo dienos, atitinkamą pinigų sumą pervesdamas į sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą Pardavėjo sąskaitą banke arba šią sumą sumokėdamas Pardavėjui grynais pinigais;
  2.2.2. likusią prekių kainos dalį su priskaičiuoti pridėtinės vertės mokesčiu Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui atitinkamą pinigų sumą pervesdamas į šios sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą Pardavėjo sąskaitą banke arba šią sumą sumokėdamas Pardavėjui grynais pinigais ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie gautas prekes pateikimo Pirkėjui (pranešimas pateikiamas Pirkėjo nurodytais kontaktais elektroniniu paštu), tačiau bet kuriuo atveju iki užsakytų prekių perdavimo Pirkėjui. Šalys, siekdamos aiškumo, patvirtina savo supratimą, kad visos užsakytų prekių kainos gavimas į šios sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą Pardavėjo sąskaitą banke arba šią sumą sumokant Pardavėjui grynais pinigais prieš šia sutartimi užsakytų prekių perdavimą Pirkėjui yra būtinoji sąlyga užsakytų prekių perdavimui Pirkėjui (Pirkėjo nuosavybėn), taip pat būtinoji sąlyga prekių perdavimui Pirkėjui yra ir visiškas atsiskaitymas pagal sutartį už prekių saugojimą (sandėliavimą), kai yra pažeistas prekių atsiėmimo terminas, netesybų sumokėjimas, kai yra pažeistas atsiskaitymo terminas.
  2.3. Šalys susitaria, kad uždelsus atlikti mokėjimus, iš Pirkėjo mokamų sumų pirmiausia dengiamos netesybos, saugojimo (sandėliavimo) mokestis ir tik po to – prekių kaina.
  2.4. Pagal šią sutartį atliekamus mokėjimus vykdant grynaisiais pinigais, atsiskaitymas yra vykdomas Pardavėjo darbo dienomis, Pardavėjo darbo laiku.

 3. 3. PERDAVIMO-PRIĖMIMO TVARKA
  3.1. Užsakytas prekes Pardavėjas įsipareigoja pristatyti ir paruošti jas perdavimui ne vėliau kaip per 6 (šešias) – 8 (aštuonias) savaites po to, kai Pirkėjas sumoka šios sutarties 2.2.1. punkte nurodytą pinigų sumą (pinigų sumokėjimo diena laikoma atitinkamos pinigų sumos įskaitymo Pardavėjo banko sąskaitoje diena arba atitinkamos pinigų sumos priėmimo grynaisiais pinigais Pardavėjo įmonės kasoje diena).
  3.2. Paruošęs prekes perdavimui, Pardavėjas Pirkėjo sutarties Specialiojoje dalyje nurodytais kontaktais elektroniniu laišku apie tai informuoja Pirkėją.
  3.3. Pirkėjas, gavęs Pardavėjo pranešimą, privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas sumokėti likusią prekių kainą (sutarties Bendrosios dalies 2.1 punkto 2.2.2 papunktis) bei per 10 (dešimt) dienų atvykti ir pagal šią sutartį parduodamas prekes iš Pardavėjo priimti.
  3.4. Pagal šią sutartį pateikiamos prekės Pirkėjui yra perduodamos sutarties Specialiojoje dalyje nurodytoje vietoje.
  3.5. Pirkėjas prekes priima pagal kiekį, taip pat patikrina prekių asortimento atitikimą šioje sutartyje nustatytoms sąlygoms ir prekių sąskaitai-faktūrai (PVM sąskaitai – faktūrai). Prekių priėmimas fiksuojamas Pirkėjo parašu Pardavėjo išrašytoje ir jo įgalioto asmens pasirašytoje sąskaitoje-faktūroje (PVM sąskaitoje – faktūroje).
  3.6. Pirkėjas turi teisę nepriimti tų prekių, kurios neatitinka nustatytų kiekio, asortimento, komplektiškumo ar kokybės reikalavimų. Šalys, siekdamos aiškumo, susitaria, kad prekių taros ar pakuotės pažeidimai nėra pagrindas atsisakyti priimti prekes, išskyrus atvejus, kai dėl šių pažeidimų dydžio ir pobūdžio pagrįstai galima manyti, kad prekė tapo netinkama naudoti pagal paskirtį ar ji yra sugadinta.
  3.7. Prekių perdavimo metu Pardavėjas kartu su prekėmis perduoda Pirkėjui Pardavėjo turimus su prekėmis susijusius dokumentus, reikalingus prekes tinkamai valdyti, naudoti ir jomis disponuoti, jeigu pagal prekių pobūdį šie dokumentai yra išduodami (prekių kokybę, atitiktį įrodančius dokumentus, sertifikatus, bei garantiją žyminčius dokumentus, naudojimo instrukcijas, kt.).
  3.8. Parduodamų prekių nuosavybės teisė Pirkėjui pereina nuo prekių priėmimo šioje sutartyje nustatyta tvarka momento.
  3.9. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo prekių priėmimo šioje sutartyje nustatyta tvarka momento.

 4. 4. KOKYBĖ IR GARANTIJA. PREKIŲ GRĄŽINIMAS
  4.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti ir perduoti Pirkėjui tokias prekes, kurių kokybė atitinka Lietuvos Respublikoje nustatytus ir prekių gamintojo deklaruojamus standartus, technines sąlygas, o jeigu tokių nėra – įprastinius reikalavimus, keliamus prekes parduodant Lietuvos Respublikoje. Jeigu prekių kokybė nurodoma prekių ženklinime, tai prekių kokybė turi atitikti ženklinime nurodytą kokybę.
  4.2. Jeigu pagal šią sutartį parduodamoms prekėms yra nustatytas tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas privalo perduoti Pirkėjui prekes, kurių tinkamumo naudoti terminas nėra pasibaigęs.
  4.3. Jeigu pateikiamoms prekėms taikoma gamintojo nustatyta kokybės garantija, Pardavėjas privalo kartu su prekėmis Pirkėjui perduoti ir garantiją žyminčius dokumentus bei dokumentus, nurodančius kokybės garantijos galiojimo sąlygas ir atitinkamų prekių naudojimo instrukcijas.
  4.4. Nustačius, jog prekių perdavimo Pirkėjui metu prekės buvo netinkamos kokybės, kaip tai apibrėžta šios sutarties 4.1. punkte, Pirkėjas turi tas teises, kurios nustatytos Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose. Pretenzijos dėl pateiktų netinkamos kokybės prekių Pardavėjui gali būti pateikiamos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo šių prekių perdavimo Pirkėjui dienos, o pretenzijos dėl pateiktų netinkamos kokybės prekių, kurioms yra taikoma gamintojo nustatyta kokybės garantija, – ne vėliau kaip per gamintojo suteiktos garantijos terminą, skaičiuojant jį nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos.
  4.5. Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės trūkumus, kurie atsirado po prekių perdavimo Pirkėjui arba pretenzijos, dėl kurių Pardavėjui buvo pateiktos pažeidžiant sutarties 4.4. punkte nustatytą terminą, taip pat kitais Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
  4.6. Jeigu parduotos prekės neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis teisės norminiais aktais.
  4.7. Prekės nebus priimamos atgal, jei buvo naudojamos ir/ arba buvo sugadintos ir/ arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
  4.8. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus.
  4.9. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pardavėjo elektroniniame kataloge esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  4.10. Jeigu prekių grąžinimo priežastis yra netinkama prekės kokybė ar neatitiktis atsiradusi ne dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę į kitą tinkamos kokybės prekę arba, jeigu to padaryti neįmanoma, grąžinti Pirkėjui pinigus, įskaitant ir pinigus, sumokėtus už papildomas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, džiovintuvo užpildymas gliukoliu, keramikos padengimas LCC danga ir kt.).
  4.11. Jeigu pirkėjas atsisako kokybiškų prekių – pinigai už suteiktas papildomas paslaugas (pristatymas į namus ar darbo vietą, džiovintuvo užpildymas gliukoliu, keramikos padengimas LCC danga ir kt.) nėra grąžinami.
  4.12. Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kai sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes, kurios pagamintos pagal specialius Pirkėjo nurodymus (pavyzdžiui, nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pavyzdžiui, spalvos/ medžiagos pakeitimas), taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str.).

 5. 5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
  5.1. Kiekviena iš šios sutarties šalių atsako už dėl šioje sutartyje nustatytų sąlygų nevykdymo arba netinkamo vykdymo kitai sutarties šaliai padarytą žalą. Sutarties sąlygas pažeidusi šalis privalo atlyginti kitai sutarties šaliai padarytą žalą, taip pat sumokėti šioje sutartyje nustatyto dydžio netesybas (delspinigius ir/arba baudas).
  5.2. Pirkėjui pažeidus šioje sutartyje nustatytus atsiskaitymo už jam parduodamas prekes terminus, jis privalo sumokėti Pardavėjui 0,2% (dviejų dešimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
  5.3. Jei Pardavėjas iki suderintos datos neperduoda prekių Pirkėjui dėl savo kaltės, jis Pirkėjo reikalavimu suteikia nuolaidą laiku nepristatytoms prekės – 0,1% (vienos dešimtosios procento) dydžio nuo laiku nepristatytų prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo termino praleidimą ne dėl savo kaltės (pavyzdžiui, prekes Pardavėjui vėluoja patiekti gamintojas ar kitas prekes pristatantis asmuo).
  5.4. Pirkėjui pažeidus šios sutarties 3.3 punkte prekėms priimti nustatytą terminą, Pardavėjas Pirkėjo užsakytas prekes saugo atlygintinai. Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo išlaidas užsakytų prekių saugojimui, t.y. už kiekvieną papildomą prekių sandėliavimo dieną sumokėti Pardavėjui sutarties Specialiojoje dalyje nurodytą mokestį, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pasinaudoja šios sutarties Bendrosios dalies 5.5 punkte nustatyta teise užsakytas prekes parduoti tretiesiems asmenims arba kai Pardavėjas pasinaudoja šios sutarties 7.4.2 punkte nustatyta teise vienašališkai nutraukti šią sutartį. Prekių saugojimo išlaidas apskaičiuoja Pardavėjas, o šias išlaidas Pirkėjas privalo apmokėti ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui.
  5.5. Pirkėjui pažeidus prekių priėmimo terminą daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Pardavėjas be atskiro Pirkėjo sutikimo turi teisę pristatytas prekes parduoti savo nuožiūra pasirinktiems tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Pirkėjo pagal šią sutartį Pardavėjui sumokėtos piniginės sumos jam grąžinamos be jokių atskaitymų.
  5.6. Pirkėjui pažeidus užsakytų prekių priėmimo terminą daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų arba Pirkėjui atsisakius užsakytas prekes atsiimti apskritai ir dėl šių priežasčių Pardavėjui vienašališkai nutraukus sutartį, kaip tai nustatyta sutarties 7.4.2 punkte, taip pat šios sutarties 5.5 punkte nurodytu atveju, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo išlaidas, patirtas užsakymo įvykdymui (prekių užsakymas iš gamintojo, individualus ar nestandartinis prekių įpakavimas, prekių transportavimas, muitinės procedūrų vykdymas, prekių saugojimas sandėliuose, prekių pristatymas į prekių perdavimo vietą ir pan.). Šios pinigų sumos yra laikomos minimaliais Pardavėjo nuostoliais, patirtais dėl Pirkėjo kaltės. Minimalių nuostolių sumą apskaičiuoja Pardavėjas ir, Pirkėjui reikalaujant, šią skaičiuotę pateikia jam susipažinti. Minimalūs Pardavėjo patirti nuostoliai yra išskaičiuojami iš Pirkėjo pagal šią sutartį Pardavėjui sumokėtos pinigų sumos, o jeigu apskaičiuotų nuostolių suma viršija Pirkėjo Pardavėjui sumokėtą sumą, tai skirtumą tarp šių sumų Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo rašytinio Pardavėjo pareikalavimo gavimo dienos.
  5.7. Pirkėjui pažeidus bet kurį iš sutartyje nustatytų atsiskaitymo už parduodamas prekes terminų, pažeidus atsiskaitymo už suteiktas prekių saugojimo paslaugas terminą ir/ arba pažeidus šios sutarties 3.3 punkte prekėms priimti nustatytą terminą, Pardavėjas, be kita ko, turi teisę užsakytų prekių pristatymo ir paruošimo perdavimui Pirkėjui terminą atidėti atitinkamam tam laiko tarpui, kiek Pirkėjas vėluoja su Pardavėju atsiskaityti arba prekes priimti. Tokie Pardavėjo veiksmai nėra laikomi sutarties sąlygų pažeidimu.
  5.8. Šioje sutartyje nustatytų netesybų sumokėjimas, esant pažeistam prievolės įvykdymo terminui, neatleidžia sutarties šalies nuo tolesnio sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.
  5.9. Sutarties šalys neatsako už dalinį arba visišką prisiimtų pagal šią sutartį įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu tai įvyko dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo. Dėl atleidimo nuo atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai sąlygoja nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, šalys susitaria vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr.840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisyklėmis.

 6. 6. DUOMENŲ NAUDOJIMAS
  6.1. Šia sutartimi Pirkėjas patvirtina, kad Pirkėjas sutinka:
  6.1.1. pateikti Pardavėjui sutarties Specialiojoje dalyje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų prekybos tikslu;
  6.1.2. atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją prekybos tikslu;
  6.1.3. prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas nusirašytų Pirkėjo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų prekybos tikslu;
  6.1.4. Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini sutarties įvykdymui.
  6.2. Šia sutartimi Pirkėjas patvirtina:
  6.2.1. Pirkėjas yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų;
  6.2.2. Pirkėjas žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi prekybos tikslu, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

 7. 7. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMAS
  7.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja, iki šalys įvykdys visus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus arba ji bus nutraukta Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose ar šioje sutartyje numatytais pagrindais bei tvarka.
  7.2. Ši sutartis gali būti nutraukta abiejų šalių susitarimu.
  7.3. Tuo atveju, jei sutarties Bendrosios dalies 2.2 punkto 2.2.1 papunktyje numatytas avansas uždelsiamas sumokėti, ši sutartis gali būti anuliuojama Pardavėjo vienašališka iniciatyva nesikreipiant į teismą, pateikus apie tai pranešimą Pirkėjui elektroniniu paštu. Nurodyto termino suėjimas ir pranešimo išsiuntimas Pirkėjui elektroniniu paštu Pirkėjo sutarties Specialiojoje dalyje nurodytu adresu yra juridiniai faktai, nutraukiantys šios sutarties galiojimą. Tokiu atveju Pirkėjas sutinka ir įsipareigoja atlyginti Pardavėjui prekių užsakymo suderinimo kaštus, kurių kaina (dydis) nurodyta sutarties Specialiojoje dalyje. Ši pinigų suma yra laikoma minimaliais Pardavėjo nuostoliais, patirtais dėl Pirkėjo kaltės. Pirkėjas šią sumą privalo sumokėti Pardavėjui ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo rašytinio Pardavėjo pareikalavimo gavimo dienos.
  7.4. Pardavėjas vienašališkai ne teismo tvarka turi teisę nutraukti šią sutartį:
  7.4.1. jeigu Pirkėjas pažeidžia sutarties 2.2 punkto 2.2.2 papunktyje nustatytą atsiskaitymo už parduodamas prekes terminą daugiau kaip daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų;
  7.4.2. jeigu Pirkėjas pažeidžia pagal šią sutartį perkamų prekių priėmimo terminą daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų arba Pirkėjas atsisako užsakytas prekes priimti apskritai;
  7.4.3. kitais šioje sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės norminiuose aktuose nustatytais pagrindais.
  Apie vienašališką sutarties nutraukimą, nurodant sutarties nutraukimo pagrindą, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu pranešimu sutarties Specialiojoje dalyje nurodytu Pirkėjo elektroninio pašto adresu prieš 5 (penkias) dienas. Toks pranešimas, jo išsiuntimas Pirkėjui ir nustatyto termino suėjimas yra juridiniai faktai, nutraukiantys sutarties galiojimą.

7.5. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios sutarties, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant sutarties rekvizitus) pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos, vadovaujantis Civilinio kodekso straipsniuose 6.22810 ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka. Pirkėjas atsisakydamas sutarties turi užtikrinti, kad:
7.5.1. grąžinamos prekės yra originalioje tvarkingoje pakuotėje (prekės apžiūrėjimui tik pakuotės užklijavimo juostų perpjovimas nelaikomas kaip pakuotės pažeidimu);
7.5.2. prekių prekinė išvaizda yra nepakitusi (su etiketėmis, apsauginėmis plėvelėmis ir kt.), pirkėjo nesugadinta, nesutepta, nesulaužyta ir prekės (santechnikos prekė) yra nesurinktos bei nebandytos rinkti, kitaip tai jau bus laikoma prekės išvaizdos pakitimais ir prekės bus nepriimamos atgal;
7.5.3. grąžinamų prekių komplektacija yra tokia pati, kokią Pirkėjas gavo/atsiėmė.


8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8.1. Sutartis sudaroma Šalims apsikeičiant pasirašytais skenuotais dokumentais, išsiųstais ir gautais sutartyje nurodytu atitinkamos Šalies elektroninio pašto adresu, patvirtinant apie to dokumento gavimą.
8.2. Ši sutartis gali būti keičiama arba jos galiojimas nutraukiamas abiejų sutarties Šalių susitarimu sutarties 8.1 punkte nurodyta forma.
8.3. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria ir patvirtina, jog šios sutarties 8.1 punkte minimomis elektroninio ryšio priemonėmis atsiųsta/ gauta sutartis (sutartį sudarantys dokumentai) bus teisėti, pakankami ir šalių pripažįstami įrodymai, pagrindžiantys su šia sutartimi susijusius ir šioje sutartyje aptartus šalių prisiimtus įsipareigojimus bei šalims suteiktas teises.
8.4. Šios sutarties priedai yra neatsiejamos sudėtinės sutarties dalys.
8.5. Visi pranešimai, reikalavimai, pretenzijos ir kiti dokumentai bei informacija pagal šią sutartį privalo būti siunčiami sutartyje nurodytu šalių elektroninio pašto adresu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti pranešimu elektroniniu paštu.
8.6. Kiekviena šalis, pasikeitus jos kontaktams, privalo nedelsdama apie tai informuoti kitą šalį. Laiku nepranešusiai šaliai tenka visos su tuo susiję neigiamos pasekmės.
8.7. Visi teisiniai ginčai, kylantys dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymo arba netinkamo vykdymo, yra sprendžiami sutarties šalių derybomis. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atitinkamame teisme Vilniaus mieste, taikant Lietuvos Respublikos teisę.
8.8. Vienos ar kelių šios sutarties sąlygų negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties. Kiekvieną negaliojančią šios sutarties sąlygą šalys įsipareigoja ekonomiškai priimtiniausiu būdu pakeisti galiojančia taip, kad labiausiai atitiktų šios sutarties dalyką ir tikslus, taip pat būtų savo esme artimiausia negaliojančiai sąlygai. Jeigu paaiškėtų, kad viena ar kelios sąlygos yra būtinos šiai sutarčiai, tačiau nėra į ją įtrauktos, Šalys įsipareigoja tokias sąlygas ekonomiškai priimtiniausiu būdu įtraukti į šią sutartį taip, kad labiausiai atitiktų šios sutarties dalyką ir tikslus.
8.9. Iš šios sutarties kylantiems santykiams, kiek jų nereglamentuoja ši sutartis, taikomi tokius santykius ar artimiausiai pagal turinį tokiems santykiams reglamentuojantys Lietuvos Respublikos teisės norminiai aktai.
8.10. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.
8.11. Šią sutartį sudaro Bendroji dalis, Specialioji dalis ir sutarties priedai, pakeitimai, papildymai (jei tokių būtų sudaryta).